Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

fakeplastictrees
2688 a767
Reposted fromrevalie revalie viasalami salami
fakeplastictrees
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viatwice twice

June 16 2015

fakeplastictrees
fakeplastictrees
8205 af8b 500
fakeplastictrees
0981 afd0
Reposted fromartlover artlover

June 15 2015

2454 89c8 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viashallowness shallowness
fakeplastictrees
8740 cd56

June 13 2015

fakeplastictrees

June 12 2015

fakeplastictrees
8952 abc3
fakeplastictrees
5130 494b
Reposted frompulperybka pulperybka viadeadairspace deadairspace
8304 d9cc 500

June 11 2015

fakeplastictrees
Łatwo jest być dobrym, tolerancyjnym i pełnym akceptacji, mówić o równości i wszystkim dobrze życzyć, kiedy ma się wszystko, czego się pragnie. Ale dopiero prawdziwym wyzwaniem jest być takim, jeśli się nie ma tego wszystkiego czego się chce. Dopiero trwanie przy swoich przekonaniach w obliczu straty czy cierpienia jest oznaką męstwa.
— "Środa popielcowa", Ethan Hawke
Reposted byMyGuitarsFriendsdreamfortress

June 10 2015

3792 ee70
fakeplastictrees
2302 3cb3 500
Reposted fromstrangeee strangeee viadeadairspace deadairspace

June 09 2015

June 08 2015

1466 0a74 500
Reposted fromreaktorplayer reaktorplayer viaatena atena

June 07 2015

fakeplastictrees
6069 bb10
Reposted fromkotowate kotowate viatwice twice
fakeplastictrees
5953 1d9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasalami salami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl